Magazyny na wynajem

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Piąty Kąt sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Knurowskiej 16, zwana dalej Administratorem, dane kontaktowe: tel.: 577 585 999, adres e-mail: kontakt@5kat.liftonpolska.pl,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy, realizacji marketingu bezpośredniego oraz obsługi dokonanego przez Pana/Panią zapytania i udzielenia na nie należytej odpowiedzi, a także dla wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych i dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, jeżeli takie powstaną,

3) podstawę prawną przetwarzania danych stanowi:
– niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
– prawnie uzasadniony interes Administratora tj. niezbędność do dochodzenia i obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
– niezbędność do wykonania obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
– Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, z którym Administrator współpracuje w celu zawarcia i wykonania umowy oraz udzielenia odpowiedzi na zapytania, w szczególności dostawcy usług IT; powyżsi odbiorcy posługują się Pani/Pana danymi tylko zgodnie z poleceniami Administratora, z którym mają z nami zawartą umowę powierzenia przetwarzania danych,
b) organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej,

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
– przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – do upływu okresu przedawniania roszczeń wynikających z zawartej umowy, a w zakresie danych ujawnionych na dokumentach księgowych, także przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości,
– przez okres niezbędny do udzielania należytej odpowiedzi na kierowane zapytanie, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody,
– w innych przypadkach przetwarzania na podstawie zgody – do momentu cofnięcia zgody,

6) jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przez kontakt pod adres e-mail: kontakt@5kat.liftonpolska.pl, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także – gdy Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu – prawo wniesienia sprzeciwu,

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie  niezbędne do wykonania umowy oraz do udzielenia odpowiedzi na kierowane zapytanie.