Magazyny na wynajem

REGULAMIN PROMOCJI „KARTA RABATOWA”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem promocji „Karta Rabatowa” (zwanej dalej „Promocją”) i wystawcą Karty Rabatowej (zwanej dalej „Kartą”) jest Piąty Kąt Sp. Z o.o. z siedzibą w Zabrzu przy ul. Knurowskiej 16, nr KRS 0000868925, nr NIP 6482801410 (zwany dalej „Organizatorem”).
1.2 Niniejszy Regulamin Promocji „Karta Rabatowa” (zwany dalej „Regulaminem”)  reguluje zasady korzystania z Promocji. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.5kat.pl.
1.3 Promocja jest adresowana do osób posiadających Kartę (zwanych dalej „Klientami”), która została przekazana w związku z skorzystaniem z usług partnerów Organizatora (zwanych dalej „Partnerami”), których lista stanowi załącznik A do Regulaminu.
1.4 Promocja jest promocją działającą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w której Klient uzyskuje prawo do 40% zniżki na wynajem boksów magazynowych położonych w Zabrzu, przy ul. Handlowej 6 (zwanych dalej „Boksami”) na okres pierwszych 3 miesięcy oraz 20% zniżki na kolejne 3 miesiące w stosunku do, wskazanych w aktualnych na dzień zawierania umowy, stawek czynszu podstawowego.

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

2.1 Do promocji mogą przystąpić jedynie Klienci – osoby fizyczne, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2.2 Aby skorzystać z Promocji, należy zawrzeć umowę najmu Boksu na okres minimum 6 miesięcy.
2.3 Jedna karta uprawnia do jednoczesnego najmu maksymalnie trzech Boksów.
2.4 Szczegółowe warunki korzystania z Boksów reguluje Regulamin korzystania z boksów magazynowych Piąty Kąt, udostępniany przed zawarciem umowy najmu.
2.5 W przypadku rozwiązania, zawartej na warunkach Promocji, umowy najmu Boksu przez Klienta lub z uwagi na okoliczności leżące po stronie Klienta przed upływem 6 miesięcy, Klient traci prawo do zniżki i jest zobowiązany do zapłaty czynszu podstawowego za cały okres najmu Boksu.

3. KARTA RABATOWA

3.1 Ważna Karta zawiera datę jej wystawienia oraz pieczęć Partnera.
3.2 Karta jest jednorazowa i w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia nie podlega wymianie.
3.3 Karta ważna jest przez 6 miesięcy od daty jej wystawienia.

4. REALIZACJA PROMOCJI

4.1 Aby skorzystać rabatu wynikającego z Promocji należy okazać ważną Kartę przy podpisaniu umowy najmu Boksu.
4.2 Rabat wynikający z Promocji nie może być udzielony wstecz, tzn. za umowę
zawartą przed skorzystaniem z usługi Partnera z tytułu której wydana została Karta.
4.3 Rabat wynikający z Promocji nie łączy się z innymi promocjami.
4.4 Wartość rabatu wynikającego z Promocji nie może zostać wykorzystana w inny sposób, w tym wymieniona na gotówkę.
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia udzielenia rabatu wynikającego z Promocji, jeśli wszystkie Boksy pozostają zajęte.

5. ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE PROMOCJI

5.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Promocji w każdym czasie. Umowy zawarte w czasie trwania Promocji, przed jej zawieszeniem lub zakończeniem, będą realizowane na dotychczasowych zasadach.
5.2 W przypadku zawieszenia lub zakończenia promocji, Organizator zobowiązany jest do umieszczenia informacji na stronie internetowej www.5kat.pl.
5.3 W przypadku zakończenia Promocji, Karta ulegnie automatycznemu unieważnieniu.
5.4 W zakresie w jakim jest to możliwe w świetle obowiązujących przepisów prawa, w przypadku zawieszenia lub zakończenia Promocji, Klientowi nie będą przysługiwały w stosunku do Organizatora żadne roszczenia.

6. ZMIANY REGULAMINU

6.1 Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie z ważnych przyczyn.
6.2 W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo zarówno do zwiększania lub
zmniejszenia liczby Partnerów. Załącznik A zawierający listę Partnerów będzie na
bieżąco aktualizowany w załączniku A Regulaminu na stronie www.5kat.pl.
6.3 Zmiany nie mogą jednak dotyczyć zawartych umów najmu Boksu.
6.4 W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Organizator każdorazowo
udostępni ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej
www.5kat.pl.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.02.2021 r.
7.2 Szczegółowe informacje o Promocji można uzyskać również pod numerem tel.
577 585 999.
7.3 Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do
Promocji.
7.4 Niniejszy Regulamin uważany będzie za zaakceptowany z chwilą zawarcia przez
Klienta umowy najmu Boksu, na podstawie okazania Karty.

Lista partnerów

1. Toyota JA-NOW-AN Zabrze
2. 3D HOMES Nieruchomości